Responsive image
การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่ กรณีศึกษา ตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

จากการสังเคราะห์งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ภายใต้ชุดโครงการการเสริมสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ บนเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ภายใต้ชุดโครงการมีงานวิจัย จำนวน 3 โครงการย่อย ได้แก่ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านด่านนาขามและภาคีเครือข่าย การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และรูปแบบการจัดการการบริการเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผลดำเนินการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่และผลลัพธ์ ดังนี้ ตามไฟล์แนบ

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200709_1279.docx
Admin   19 ธันวาคม 2561